ฉบับที่ 865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา /28 ม.ค. 2565​

View More ฉบับที่ 865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา /28 ม.ค. 2565​

ฉบับที่ 913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (แอลกอฮิลล์ทำความสะอาดมือชนิดเจล (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) /9 ธ.ค. 2564

ฉบับที่ 913 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (แอลกอฮิลล์ทำความสะอาดมือชนิดเจล (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) /9 ธ.ค. 2564

ฉบับที่ 314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล และคูเมือง 17 คูเมือง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /30 ก.ย. 2564

View More ฉบับที่ 314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล และคูเมือง 17 คูเมือง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /30 ก.ย. 2564

ฉบับที่ 617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /27 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 617 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย /27 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมหาชัย 2/2 /15 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 583 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมหาชัย 2/2 /15 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสนามกีฬากลาง ซอย 5 /13 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 579 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสนามกีฬากลาง ซอย 5 /13 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา /2 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 570 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา /2 ก.ย. 2564​

ฉบับที่ 550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 18 /27 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 550 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 18 /27 ส.ค. 2564​