ฉบับที่ 639 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 /24 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 639 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 639 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 /24 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /3 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 640 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /3 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแผงกันสาดหน้าต่างอาคารศูนย์บริกำารสาธารณสุข 4 (คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ) /3 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 601 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแผงกันสาดหน้าต่างอาคารศูนย์บริกำารสาธารณสุข 4 (คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ) /3 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม /3 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 592 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม /3 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรค ห้องพักคอย และห้องส่งเสริมสุขภาพศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)/3 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 591 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรค ห้องพักคอย และห้องส่งเสริมสุขภาพศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)/3 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)/3 ต.ค. 2562

ฉบับที่ 590 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)/3 ต.ค. 2562