ฉบับที่ 559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดม่วง /27 ส.ค. 2564​​

ฉบับที่ 559 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดม่วง /27 ส.ค. 2564​​

ฉบับที่ 558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอย ทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณ์วิทยากูล) /27 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 558 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอย ทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณ์วิทยากูล) /27 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 25 /27 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 551 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 25 /27 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น /27 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 552 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น /27 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 3/12 ถึง ถนนสืบศิริ ซอย 19 /26 ส.ค. 2564

ฉบับที่ 545 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 3/12 ถึง ถนนสืบศิริ ซอย 19 /26 ส.ค. 2564

ฉบับที่ 533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ซอย 1 – ท้าวสุระซอย 2 /17 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 533 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ซอย 1 – ท้าวสุระซอย 2 /17 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 515 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) /5 ส.ค. 2564

ฉบับที่ 515 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 515 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) /5 ส.ค. 2564

ฉบับที่ 521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ) /3 ส.ค. 2564​

ฉบับที่ 521 ประกาศผู้ชนะก…

View More ฉบับที่ 521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ) /3 ส.ค. 2564​