ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงการมอบหมายงานในหน้าที่ปลัดเทศบาล ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประเกาศใช้ระเบียบเทศบาลนครนครราชสีมา ว่าด้วยการประกอบดกิจการประปา เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )พ.ศ. 2559 กฏกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 คำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปี 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 พระราชกฤษฏีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวาง และจัดทำผังเมืองรวม ในท้องที่ 47 จังหวัด พ.ศ. 2558 คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา 1/2558 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ปลัดเทศบาล
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006628