คำแถลงนโยบาย​

ของ

นายสุรวุฒิ    เชิดชัย

นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

แถลงต่อ

สภาเทศบาลนครนครราชสีมา

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

ชั้น ๕ อาคารฉลองศิริราชสมบัติ ครบ  ๕๐ ปี

วันศุกร์ ที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๑๔.๐๐ น.

คำแถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา

นายสุรวุฒิ   เชิดชัย   นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ต่อ สภาเทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา   ที่เคารพ

            ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา  และกระผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี  เพื่อดำเนินการบริหารการพัฒนาเทศบาลให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายที่ได้ประกาศไว้ต่อประชาชน  เมื่อคราวหาเสียงขอรับการสนับสนุนเพื่อดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  นั้น

          บัดนี้  กระผมได้กำหนดแนวนโยบายการบริการราชการส่วนท้องถิ่น  เทศบาลนครนครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว    โดยยึดหลักประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนชาวเทศบาลนครนครราชสีมา   หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ดังจะได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนี้

๑. นโยบายเชื่อมโครงข่ายเส้นทางการจราจรทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร    รองรับการขยายตัวของเมือง  และเศรษฐกิจ  โดยการเพิ่มเส้นทางถนน  ขยายถนน  สร้างถนนเลียบทางรถไฟเพิ่มเติม เช่น ถนนจากสำนักงานป่าไม้  ถึง จวนผู้ว่าราชการจังหวัด,  ถนนหัวทะเล ทุ่งสว่าง  ถึง ชุมชนมหาชัย, ถนนเลียบนคร ๒ 

๒. นโยบายพัฒนาระบบการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา  ทั้งในด้านปริมาณ  คุณภาพ  และประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่าย 

๓. นโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนและน้ำท่วม  โดยการจัดทำพื้นที่ แก้มลิงเพิ่มขึ้น อีก ๔ จุด คือ สถานีแบ่งน้ำบ้านละลมหม้อ เพื่อผันน้ำลงบึงพุดซา, แก้มลิงสวนสามหญิง ( กุดปลาทอง) เก็บน้ำจากลำตะคอง  แก้มลิงกองบิน ๑  ป้องกันน้ำท่วมเคหะฯ,    แก้มลิงหนองปรือ  ป้องกันน้ำท่วมหนองโสน, เบญจรงค์, ราชนิกูล

๔. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา โดยจะเน้นให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมามีความโดดเด่นเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสูงสุดในแต่ละด้านตามความถนัดและความสนใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ   

๔.๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  เก่งวิชาการ 

๔.๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) เชี่ยวชาญสายอาชีพ  เน้นด้านอาชีพพื้นบ้านและเชิงคหกรรม

๔.๓ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  ยอดเยี่ยมทักษะภาษาอังกฤษ  จีน และเทคโนโลยี 

๔.๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  เป็นเลิศด้านการช่างและคอมพิวเตอร์

๔.๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)  เรียนฟรี พร้อมเสริมอาชีพมีรายได้ขณะเรียน

๔.๖ โรงเรียนกีฬาเทศบาล (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาลนครนครราชสีมา)  เน้นความเป็นเลิศด้านกีฬา มุ่งสู่ระบบโอลิมปิก  และได้รับวุฒิปริญญาตรี

๕. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  การกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองโคราช  โดยการจัดกิจกรรมต่างๆทำให้โคราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้  เช่น งานประเพณีแห่เทียนพรรษา งานเทศกาลตรุษจีน  งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานเทศกาลสงกรานต์  งาน     ลอยกระทง  งานมหกรรมหนังสือ  ฯลฯ

๖. นโยบายด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนเมือง  พัฒนาการให้บริการด้านการสาธารณสุข  การสวัสดิการสังคม  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  อาทิเช่น  เพิ่มสถานบริการสาธารณสุข  ตามแนวคิด คลินิกใกล้บ้าน  พัฒนาพื้นที่คูเมืองและโดยรอบ  อุ่นใจสถานีดับเพลิงใกล้บ้าน  ปลูกต้นไม้ขยายปอดให้คนเมือง ฯลฯ

๗.นโยบายการพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

๘. นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และส่งเสริมการมี     ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล ตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาเทศบาลในรูปแบบและมีวิธีการต่างๆ  เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนชาวเทศบาลนครนครราชสีมา

นับต่อจากนี้  จะเป็นระยะเวลาที่ผมต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มอบหมายให้   ซึ่งผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง  และดีที่สุดตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ  โดยพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดให้ เพื่อสนองตอบต่อปัญหาความต้องการ   และประโยชน์สุขอย่างสูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครนครราชสีมา ต่อไป