ศูนย์บริการสาธารณสุข

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลาง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ทุ่งสว่าง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 สวนพริกไทย

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 การเคหะ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดศาลาทอง

ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพาะชำ

งานฟื้นฟูและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย