สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

                           ประธานสภา

   รองประธานสภา

6-p9uem5f8e1765czqt8l502yly56lzzy3y4cew2ldg0

นายศุภรัศมิ์  ตัณฑเศรณีวัฒน์

14

นายกายสิทธิ์  สุคนธรัตน์

สมาชิกสภาเขต 1

นายธนภูมิ ตั้งสิทธิประเสริฐ

นายตะวัน  ชาญนุกูล

นางสาวมสารัศม์  อื้อศรีวงศ์

นางวชิราภรณ์  รัตนพงษ์วณิช

นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนพงศ์เชฏ

นายมติ  อังศุพันธุ์

สมาชิกสภาเขต 2

นางนันทนา  แดงใหม่

นายกิตติบดี  ปราบภัย

นางสุรพร  หนองหารพิทักษ์

นายวรชิต  แพงไพรี

นายญาณกิตต์  ศิริทรัพย์

นายสุพจน์  ไทยสมัคร

สมาชิกสภาเขต 3

นายเกริกฤทธิ์  โชติธาพิพัฒน์

นางสาวณภัทรพร  อินทรานุปกรณ์

นายสมพร พิชิตการ

นายปรีดา  สุวัฒโนดม

นายกายสิทธิ์  สุคนธรัตน์

นางสาวจุรีรัตน์  บุตตะโยธี

สมาชิกสภาเขต 4

นางสาวมารยาท  พิมพ์ปรุ

นายทศพร สกุลภิญโญ

นางสาวดวงทิพย์  ปานรักษา

นายศุภรัศมิ์  ตัณฑเศรณีวัฒน์

นายภูริพล  ชินกุลกิจนิวัฒน์

นายชัยโรจน์  ศุภโชคเจริญวงศ์