สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

                           ประธานสภา

   รองประธานสภา

อุทัย

นายอุทัย  มิ่งขวัญ

6

นายศุภรัศมิ์  ตัณฑเศรณีวัฒน์

สมาชิกสภาเขต 1

นายอุทัย  มิ่งขวัญ

นายตะวัน  ชาญนุกูล

นางสาวมสารัศม์  อื้อศรีวงศ์

นางวชิราภรณ์  รัตนพงษ์วนิช

นายณัฏฐ์ชยกร  สุวัฒนพงศ์เชฏ

นายมติ  อังศุพันธุ์

สมาชิกสภาเขต 2

นางนันทนา  แดงใหม่

นายกิตติบดี  ปราบภัย

นางสุรพร  หนองหารพิทักษ์

นายวรชิต  แพงไพรี

นายญาณกิตต์  ศิริทรัพย์

นายสุพจน์  ไทยสมัคร

สมาชิกสภาเขต 3

นายเกริกฤทธิ์  โชติธาพิพัฒน์

นางสาวณภัทรพร  อินทรานุปกรณ์

นายสมพร พิชิตการ

นายปรีดา  สุวัฒโนดม

นายกายสิทธิ์  สุคนธรัตน์

นางสาวจุรีรัตน์  บุตตะโยธี

สมาชิกสภาเขต 4

นางสาวมารยาท  พิมพ์ปรุ

นายทศพร สกุลภิญโญ

นางสาวดวงทิพย์  ปานรักษา

นายศุภรัศมิ์  ตัณฑเศรณีวัฒน์

นายภูริพล  ชินกุลกิจนิวัฒน์

นายชัยโรจน์  ศุภโชคเจริญวงศ์