การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 5/2563 ( ก.พ.2563)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 4/2563 ( ก.พ.2563)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 3/2563 ( ม.ค.2563)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 2/2563 ( ม.ค.2563)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 1/2563 ( ม.ค.2563)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 32/2562 ( ธ.ค.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 31/2562 ( ธ.ค.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 30/2562 ( ธ.ค.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 29/2562 ( ธ.ค.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 28/2562 ( พ.ย.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 27/2562 ( พ.ย.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 26/2562 ( พ.ย.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 25/2562 ( พ.ย.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 24/2562 ( ต.ค.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 23/2562 ( ต.ค.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 22/2562 ( ต.ค.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 21/2562 ( ต.ค.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 20/2562 ( ก.ย.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 17/2562 (5 ก.ย.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 14/2562 (8 ส.ค.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 13/2562 (5 ก.ค.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 12/2562 (3 ก.ค.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 11/2562 (28 มิ.ย.2562)

– ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 10/2562 (26 มิ.ย.2562)

 คู่มือการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ (26 มิ.ย.2562)

– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา (ที่ 1586/2562 ลว. 26-มิ.ย.-2562) (26 มิ.ย.2562)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) (คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 3442/2562 ลว. 3-เม.ย.-62) (26 มิ.ย.2562)