การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) (คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 3442/2562 ลว. 3-เม.ย.-62) (26 มิ.ย.2562)

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา (ที่ 1586/2562 ลว. 26-มิ.ย.-2562) (26 มิ.ย.2562)

3. คู่มือการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ (26 มิ.ย.2562)

4. ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 10/2562 (26 มิ.ย.2562)

5. ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 11/2562 (28 มิ.ย.2562)

6. ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 12/2562 (3 ก.ค.2562)

7. ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชนครั้งที่ 13/2562 (5 ก.ค.2562)