รายงานสถิติงานทะเบียนราษฎร

รายงานสถิติทะเบียนราษฏร ประจำปี 2565
รายงานจำนวนประชากร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565