ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)/1-ต.ค.-2562