จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ /4 ต.ค. 2562