นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมประชาคมโครงการ ” ไทยนิยม ยั่งยืน ” โดยมีนางสมจิต ชื่นชม รองประธานชุมชนวัดโพธิ์ ร่วมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการเพื่อชี้แจง และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 โดยเรื่องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการวางท่อเมนประปาถนนมิตรภาพ ถนนจันทร์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคที่สะอาด ได้มาตราฐานและเพียงพอต่อความต้องการตลอดเวลาและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุรนารีเพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความคงทนถาวรได้มาตราฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ณ บ้านประธานชุมชนหลังวัดโพธิ์ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา