03ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา