06ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมา