08ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน