09ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง