10ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาล