11ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย