15ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปี