16ค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านพักพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา (แฟลตหมื่นไวย)