19ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา