20ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้