43ค่าใช้จ่ายในโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด