44ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)