46ค่าปรับปรุงพื้นและประตูหน้าต่างอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)