48ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)