53ค่าต่อเติมห้องอาบน้ำรวมหอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)