65ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย