67ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ