69ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน