76ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า