79เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา