80ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้สังคมอยู่อย่างมีดุลยภาพ