105ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ถนนไชยณรงค์ (ข้างวัดศาลาเย็น) ถึงสุดเขตเทศบาล