106เงินอุดหนุนงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม. 0+500 – กม. 0+600 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา