108ค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเคหะชุมชนนครราชสีมา 1