120ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา