142ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานประติมากรรม