143ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว