144ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมือง