147ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (เทพรัตน์)