148ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบนคร 28/3 (กลางห้องแถว)