150ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (ซอยทางเข้ามูนไลท์เฮาส์)