152ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี ซอย 15 (ข้างบ้านเลขที่ 1935)