153ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุระ 2 (ข้างร้านเอสเอ็นคาร์แคร์)