175ค่าปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ำ ถนนหลังวัดปรก (โศภณค้าข้าว-มิตรภาพ)