177ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกำแหงสงคราม (แยกไชยณรงค์ – แยกสรรพสิทธิ์)