180ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของสำนักการประปา