ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ Vertical Turbine Pump อัตราการไหลน้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง /31 ต.ค. 2562