วันที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น. สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมด้วยกองวิชาการและแผนงานกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครราชสีมา ลงพื้นประชาคมโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนางสาว อรวรรณ มัทมลฑล ประธานชุมชนราชสีมาพัฒนา ร่วมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการ เพื่อชี้แจง และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนตะคองเก่า(หลังโรงเรียนปลูกปัญญา) และถนนมิตรภาพ ซอย 19 แยกซ้ายมือหลังการเคหะแห่งชาติ ข้างบ้านเลขที่67/5 และโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพซอยย 21 เพื่อพัฒนาผิวจราจรในเขตเทศบาลให้มีความคงทนถาวร ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการชุมชนราชสีมาพัฒนา